Om Erfaringssentrum

Erfaringssentrum har som mål å bli den nasjonale interesseorganisasjonen for erfaringskonsulenter. Vi har i dag i overkant av 100 medlemmer. Erfaringssentrum ble stiftet 29.09.2017 og ble lansert under Sterkere-sammen konferansen på Gardermoen i november. 

Erfaringssentrum jobber for å bedre vilkårene for erfaringskonsulenter i Norge. Vårt mandat er pr. i dag å arrangere en årlig konferanse for erfaringskonsulenter ansatt i psykisk helse- og rustjenestene i Norge. Dette oppdraget overtok vi i 2017 fra Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. 

Vi ønsker også å bedre arbeidsforholdene for erfaringskonsulenter gjennom å jobbe for flere faste stillinger, bedre lønnsvilkår og en egen stillingskode for erfaringskonsulenter i kommunene, sykehusene og i spesialisthelsetjenesten. 

 

Vi vil også jobbe for at erfaringskonsulenter har den kompetansen de trenger for å gjøre en god jobb ute i tjenestene. En del av dette handler om å inspirere erfaringskonsulenter til å starte lokale, regionale og nasjonale nettverk. Dette er viktig for at erfaringskonsulenter kan reflektere rundt sin egen rolle og få delt erfaringer. 

I Styret sitter pr. i dag:

Styreleder: Torbjørn Mohn-Haugen

Nestleder: Monika Landsverk 

Medforskningskoordinator: Morten Brodahl

kasserer: Ronny René Nielsen

Sekretær: Elin Rudshaug

Ung-EK koordinator: Miranda Sulejmanova 

Åpen styreplass: 

På alle våre styremøter er det en åpen plass. Alle som medlemmer kan melde sin interesse for å delta på våre styremøter. Her gjelder "førstemann til mølla"-prinsippet. 

Vedtektene til organisasjonen:

1.Formålsparagraf
Erfaringsentrum er en nettverk/fellesorganisasjon for mennesker som er ansatt i offentlig og privat sektor med bakgrunn i sin egenerfaring (erfaringskonsulent, medarbeider med bruker erfaring eller medforsker).

Hovedformålet til EFS er å skape møteplasser for denne yrkesgruppen, drive kompetanseheving, fokusere på arbeidsforhold, og utvikling av et fagfelt for erfaringskompetanse. EFS skal fungerer som ett kontaktnettverk og samarbeidsforum.
Organisasjonen har som mål å samarbeide med lignende organisasjoner intemasjonalt.

 

2. Organisatorisk tilknytning:

EFS skal til enhver tid samarbeide med en fagorganisasjon som på beste måte ivaretar medlemmenes interesse.


3. Medlemskap:

Organisasjonens medlemmer er ansatte med egenerfaring i offentlig og privat sektor.

 

4. Kontingent:

Kontingent fastsettes av styre og betales evt. forskuddsvis. Alle medlemmer som har betalt kontingent har, stemmerett på årsmøtet.
 

5. Stemmerett:

Alle medlemmer har stemmerett på årsmøte, i henhold til paragraf 4.


6. Årsmøtet

Årsmøtet er EFS høyeste myndighet. Årsmøtetholdes innen utgangen av april annen hvert år..lnnkalling skal sendes ut til medlemmer,senest en måned før årsmøtet holdes. Innkommende forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest to uker før møtet finner sted. Sakspapirer sendes ut en uke før. Alle medlemmer har adgang til årsmøtet, årsmøtet må være  vedtaksført med det antall stemmer som møter. Ingen har mer enn stemme og stemmegivning kan ikke gis ved fullmakt.
For at vedtak skal værre gyldig må det være truffet med alminnelig flertall. Om ikke annet er besluttet.

7. Årsmøte sine oppgaver:

årsmøte skal behandle regnskap, budsjett, innkomne saker, årsmelding og handlingsplan. Årsmøte skal videre velge styre og valgkomite for kommende periode.


8. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når Styret bestemmer det, eller når minst 1/3 del av de stemmeberettigede medlemmene krever det. Møteinnkalling og vedtak skjer etter samme prosedyre som ved vanlig årsmøte. Ekstraordinært årsmøte kan kun fatte vedtak i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

9. Styret:

EFS ledes av styret, som blir organisasjonens høyeste myndighet i érsmmeperioden.
Styre består av: leder, nestleder, økonomiansvarlig samt 4 styremedlemmer, der det ene medlemmet vil være ett rullerende medlem. Her gjelder førstemann-til-mølla-prinsippet. Styre velges for 2 år av gangen, med mulighet for gienvalg.
Styrets oppgaver er å iverksette årsmøte sine bestemmelser, representere organisasjonen utad, samt administrere det økonomiske.

I tillegg oppnevne etter behov komite/utvalg/personer til aktuelle oppgaver.
Styret er vedtaksdyktig når ett flertall av styrets medlemmer er tilstede (4 eller mer).
Det skal avholdes minimum to styremøter pr år. Ved behov kan det kalles inn til møter når styreleder eller flertall av styre krever det.
Styret er ansvarlig for å tilse at det til enhver tid er en kompetent referansegruppe tilknyttet organisasjonen (EFS).
Det skal avholdes minimum to styremøter årlig.
Referat fra styremøtene være tilgjengelig på organisasjonens nettside. 

10. Vedtaksendringer:

Endringer i vedtekter kan kun foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten. Det kreves2/3 flertall av de avgitte stemmene.

11. Oppløsning:

Oppløsning av EFS kan kun behandles på ordinært årsmøte, blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall av de avgitte stemmer, innkalles det til ekstraordinært årsmøte 3 måneder etter. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.

12. Pkt. I l kan ikke under noen omstendigheter endres.